China

Xing Danwen | Yang Yongliang | Shi Guorui | Chen Qiulin | Yuan Goang-Ming

 

 

Image credit: Yang Yongliang. Born in Shanghai, China, 1980. Lives and works in Shanghai. From the New World. 2014. Epson ultragiclee print on Epson fine art paper. Courtesy of Yang Yongliang Studio. ©2015 Yang Yongliang.